Visitatie

Sinds 1 januari 2007 is in de AedesCode opgenomen dat alle leden zich verplichten zich eens in de vier jaar te laten visiteren. Visitaties geven inzicht in de prestaties van de corporaties. Behalve de prestaties geeft de visitatie ook inzicht in de checks en balances. Met de visitatie legt de corporatie verantwoording  over de prestaties af. Daarnaast is het ook een leerdocument.

Visitatie 2022

In de afgelopen 4 jaar heeft Beter Wonen veel opgaven succesvol opgepakt en/of afgerond. Het is mooi om in het visitatierapport te lezen, dat de wijze waarop dit gedaan is op waardering mag rekenen. Uiteindelijk resulteert dit in een visitatierapport met zeer hoge cijfers. En daar zijn we, ondanks dat we gewoon ons werk uitvoeren, trots op! In die zin is het fijn om in het visitatierapport te lezen dat dit herkend wordt met de tekst “Beter Wonen is een kleine organisatie waar vooral doeners werken die zaken uiterst professioneel oppakken”

Hoge score
Over de gehele visitatie behaalden we een gemiddelde score van 8,6. Ten opzichte van de norm 7 is dit een zeer hoge score. In de recensie stelt Pentascope: “Beter Wonen is een corporatie om door een ringetje te halen. Ze heeft heel veel, heel goed op orde. Het gaat van een leien dakje: alles is goed geregeld en ze volgt alles goed”.

Op presteren naar opgaven en ambities scoren wij een 8,6 (2018: 7,7), op presteren volgens belanghebbenden een 8,2 (2018: 7,8), op presteren naar vermogen een 9,0 (2018: 8,0) en onze governance scoort een 8,7 (2018: 7,7). Geconstateerd kan worden dat we op alle fronten een positieve ontwikkeling doormaakten.

De aanbevelingen
Vanuit het rapport volgen een 6-tal verbeterpunten. Of zoals de visitatiecommissie omschrijft zijn deze verbeterpunten “vooral aanmoedigingen om de glans te behouden en versterken”. De aanbevelingen liggen op het vlak van:

  • het explicieter maken van beleid op het gebied van wonen, welzijn en zorg en duurzaamheid;
  • heldere keuzes maken waar we ons verantwoordelijk voor voelen en waarvoor niet;
  • daarbij bepalen of het soms misschien ook iets minder kan;
  • het voeren van scherpere discussies bij besluitvorming;
  • een bredere visie op de inzet van vermogen als de eigen realisatiekracht niet groot genoeg is voor de inzet van het mogelijk inzetbare vermogen;
  • naast de huurdersorganisatie meer huurders te betrekken bij het beleid.

Rapport
Het volledige rapport en de bestuurlijke reactie vindt u bij downloads.

Visitatie 2018

In het eerste kwartaal van 2018 bracht Pentascope met een visitatie ons maatschappelijk presteren over de periode 2014 – 2017 in beeld. Tijdens de visitatie in 2014 werd veel waardering uitgesproken voor het vasthouden van de continue kwaliteit op alle gebieden. Hierbij werd de vraag gesteld of we dat naar de toekomst konden volhouden. Het is erg mooi om te lezen dat de visitatiecommissie concludeert dat ons dat gelukt is en we ons op een aantal punten zelfs verbeterd hebben.

Downloads
Visitatierapport 2022 Bestuurlijke reactie visitatierapport 2022 Visitatierapport 2018 Bestuurlijke reactie visitatierapport 2018